Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Про службу охорони праці

Служба охорони праці

Одним з органів самоконтролю підприємства, який приходиться створити, є служба охорони праці.

Для підняття статусу служби охорони праці Закон України "Про охорону праці" підкорив її не директорові, а саме роботодавцеві, і тільки він, в особі свого органа керування, може скасувати приписи (НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці) служби охорони праці.

Робочі місця працівників служби охорони праці мають розміщуватись (як правило) в окремому приміщенні, забезпечуватись належною оргтехнікою, технічними засобами зв'язку і бути зручними для прийому відвідувачів.

В такому приміщенні служба охорони праці повинна розмістити всю необхідну нормативну інформацію, літературу, навчальні посібники, інструкції, відеофільми і т.ін. для того, щоб як організаційний і учбово-методичний центр, пропагувати знання  з питань охорони праці серед працівників, хоч згадування про необхідність створення такого кабінету в Закон України "Про охорону праці" відсутній.

Порядок створення та організації роботи структурних підрозділів з охорони праці місцевих органів виконавчої влади визначається відповідно до статті 34 Закону України «Про охорону праці».

Служба охорони праці створюється на підприємствах з кількістю працюючих 50 і більше осіб.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва (суміщення) особи, які мають відповідну підготовку.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають виробничий стаж роботи не менше трьох років і пройшли навчання з охорони праці.

Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своїми посадами та заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб. Повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, зазначеним у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводяться в установленому законодавством порядку під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки.

Працівники служби охорони праці підприємства в своїй діяльності керуються законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договором та актами з охорони праці, що діють в межах підприємства.

При відсутності працівників служби охорони праці або виконання обов'язків особами без відповідної підготовки, на підприємствах не ведеться необхідна документація з питань охорони праці, не говорячи вже про наявність дозволів на початок (продовження) виконання роботи або експлуатацію об'єктів.

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою

 

 

 

Попередня стаття: «Служба охорони праці»

 

Наступна стаття: «Основні завдання служби охорони праці»