Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (взятий на поруки))

Судова практика з охорони праці

Справа № 1-109/11

ПОСТАНОВА

іменем України

31 березня 2011 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

головуючого судді Сингаївський О. П. ,

при секретарі Риженко Л.В.,

з участю прокурора Слизькоухої О.В.,

розглянувши при розгляді в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області справу по обвинуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, Росія, росіянина, громадянина України, одруженого, ІНФОРМАЦІЯ_3, працює інженером з безпеки праці ТОВ «НВФ Пластмодерн», зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого,


у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.272 КК України, -

в с т а н о в и в:

Органами досудового слідства ОСОБА_1 обвинувачується у тому, що він, будучи призначеним на посаду інженера з безпеки праці наказом генерального директора ТОВ «НВФ Пластмодерн»ОСОБА_2 №77/к від 03.09.2008 року, вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.272 КК України –порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві зазначеного товариства, що створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, за наступних обставин.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону праці»(далі по тексту Закону), охорона праці —це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.

Згідно ст. 6 Закону умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства.

Відповідно до ст. 13 Закону, роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме: створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання; розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці.

Згідно ст. 15 Закону на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.

Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб.

Спеціалісти служби охорони праці у разі виявлення порушень охорони праці мають право:

видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці;

вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих;

надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець.

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою.

Відповідно до ст. 18 Закону, працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.

Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці визначається типовим положенням, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1631 від 15.10.2003 року «Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами», пункту 39 Переліку робіт підвищеної небезпеки та пункту 18, 26 Переліку об’єктів, механізмів, машин, устаткування підвищеної небезпеки, експлуатація машин, механізмів, устаткування, підвищеної небезпеки, а саме експлуатація підіймальних споруд, обладнання основних виробництв переробки пластмас, полімерних матеріалів відноситься до робіт з підвищеної небезпекою, а об’єкти на яких воно проводиться відносяться до об’єктів з підвищеної небезпекою.

Відповідно п.п. 43, 61, 101, 104 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого Наказом Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.05, зареєстрованого в міністерстві юстиції України 15.02.05 за № 232/10512, до робіт з підвищеною небезпекою також відносяться виготовлення виробів та деталей із пластмас, управління, завантаження та обслуговування обрізних механізмів, вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин та механізмів, експлуатація вантажопідіймальних машин і механізмів.

Згідно з п. 6.3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, що затверджений наказом Державного Комітету України з нагляду за охороною праці № 15 від 26.01.2005р. (надалі - Типове положення), вступний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади. Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству, який в установленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

Згідно з пунктами 3.1.2 Правил охорони праці в обробній промисловості (функціонування циркулярної електропили), затверджених Наказом Держнаглядохоронпраці від 31.01.2005 року № 20, не дозволяється виконувати роботи на несправних машинах та обладнанні, використовувати інструменти і пристосування не за призначенням, а також експлуатувати обладнання виготовлене за раціоналізаторськими пропозиціями, якщо відсутня експлуатаційна документація.

Відповідно до актів позапланових оперативних перевірок № 1.04.08.10 від 21.08.10, № 0.08.22.2 від 23.11.10 проведених територіальним управлінням Держгірпромнагляду по Київській області та місту Києву, в ході перевірки виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці на ТОВ «НВФ Пластмодерн», а також на виконання раніше виданого розпорядження № 1.04.08.10 від 26.08.10 було встановлено наступне:

До складу підприємства ТОВ «НВФ Пластмодерн»(далі Товариства) входить виробництво та виготовлення поліетиленової плівки; ремонтно-механічна дільниця, дільниця друку та складські приміщення для зберігання сировини та готової продукції. Для переміщення вантажів та для здійснення ремонтних робіт на виробництві поліетиленової плівки використовуються вантажопідіймальні споруди –електроталі. Для проведення вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві використовуються навантажувачі (електронавантажувачі та автонавантажувачі).

На підприємстві створено службу охорони праці та призначено відповідальну особу за електрогосподарство. Для перевезення вантажів використовуються вантажні автомобілі.

Під час проведення перевірки були виявлені наступні грубі порушення вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці:

1) Працівники підприємства (виробництва плівки) які експлуатують електро та ручні талі, не пройшли навчання з питань їх безпечної експлуатації, чим порушено п. п. 3.7., 3.9., 4.1 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;

2) Під час експлуатації електроталю, не здійснюється автоматична зупинка електроталю, який встановлений на другому поверсі, при досягненні ним стелі (граничної висоти підйому) вантажозахоплювальної частини цього електроталю, чим порушено п. 4.11.3 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів;

3) Товариством не отримано дозвіл на початок виконання робіт з підвищеною небезпекою від органів Держгірпромнагляду, чим порушено ст. 21 Закону України «Про охорону праці»;

4) Голова постійно діючої комісії з питань перевірки знань з охорони праці працівників підприємства не пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці, чим порушено п. 3.11 Типового положення про порядок проведення та навчання і перевірки знань з питань охорони праці;

5) Інженер з охорони праці не має групи допуску до електробезпеки, чим порушено п. 1.3.2 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

6) Працівники, які експлуатують повітряні компресори, дробарку пластмасових відходів та циркулярну електропилу для різання пластмасових труб, не пройшли навчання та перевірку знань з питань безпечної експлуатації цього обладнання, чим порушено п. п. 4.1.1, 4.1.5, 4.1.34 Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями;

7) Водії автонавантажувачів не пройшли повторного інструктажу у встановлені терміни, чим порушено п. 6.5 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;

8) Не проводиться перевірка технічного стану навантажувачів перед початком роботи, чим порушено п. п. 7.3.9, 7.4.1 Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів, п. п. 2.1, 3.1 Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільних перевезень;

9) На Товаристві здійснюється експлуатації циркулярної електропили без належного захисного кожуха, чим порушено п. п. 4.1.1, 4.1.5, 4.1.34 Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями.

Встановлено, що наказом генерального директора ТОВ «НВФ Пластмодерн»№ 77/к від 03.09.08 ОСОБА_1 переведено з посади митного брокера на посаду інженера з охорони праці.

Відповідно до посадової інструкції з охорони праці № 8 інженера по охороні праці і техніки безпеки, затвердженої генеральним директором товариства 19.05.10, ОСОБА_1 зобов’язаний здійснювати контроль за додержанням у підрозділах підприємства інструкції з охорони праці, розробляти проекти планів поліпшення умов і охорони праці, брати участь в упровадженні більш досконалих конструкцій обгороджувальної техніки, запобіжних пристроїв та інших засобів захисту, заходів щодо створення безпечних і здорових умов праці, брати участь у перевірці технічног стану устаткування, вживати заходів до припинення експлуатації обладнання у разі невідповідності його роботи вимогам, проводити інструктаж (навчання) з питань охорони праці працівників підприємства, організує перевірку їх знань, здійснювати постійний контроль за додержанням працівниками правил поводження з машинами.

Таким чином, ОСОБА_1, будучи призначеним з 03.09.08 на посаду інженера з охорони праці, повинен був приступити до виконання своїх функціональних обов’язків, щодо забезпечення на ТОВ «НВФ Пластмодерн»вимог техніки безпеки та безпеки праці.

Відповідно до наказу генерального директора Товариства № 18 від 05.08.09, контроль за виконанням наказу «Про призначення відповідальних осіб за безпечну експлуатацію вантажного ліфту по переміщенню вантажів»покладено на інженера з охорони праці ОСОБА_1

Відповідно до наказу генерального директора Товариства № 19 від 17.05.10 контроль за виконанням наказу «Про призначення відповідальних осіб за безпечну експлуатацію вентиляційної системи та механізмів з підвищеною небезпекою на виробництві»покладено на інженера з охорони праці ОСОБА_1

Відповідно до наказу генерального директора Товариства № 22 від 06.10.08 контроль за виконанням наказу «Про стажування новоприйнятих працівників»покладено на інженера з охорони праці ОСОБА_1

Відповідно до наказу генерального директора Товариства № 34 від 31.08.10 контроль за виконанням наказу «Про призначення відповідальних осіб за безпечну експлуатацію вантажопідйомних механізмів та вентиляційної системи на виробництві»покладено на інженера з охорони праці ОСОБА_1

Відповідно до наказу генерального директора Товариства № 36 від 08.09.10 контроль за виконанням наказу «Про призначення відповідальних осіб за безпечну експлуатацію авто та електронавантажувачів на підприємстві»покладено на інженера з охорони праці ОСОБА_1

Згідно інформації територіального управління Держгірпромнагляду по Київській області та місту Києву, дозвіл територіального управління Держгірпромнагляду на початок робіт з підвищеною небезпекою, ТОВ «НВФ Пластмодерн»не отримано.

Отже, інженер по охороні праці і техніки безпеки ОСОБА_1 допустив на виробництві ТОВ «НВФ Пластмодерн»порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, будучи відповідальним за їх дотриманням та забезпечення їх виконання та відповідності вимогам Законів та нормативно-правових актів, чим створив реальну загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків.

У судовому засіданні підсудний заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв’язку із передачею на поруки колективу ТОВ «НВФ Пластмодерн», зазначив, що у скоєному щиро покаявся.

Прокурор у судовому засіданні вважала за можливим закрити кримінальну справу та звільнити підсудного від кримінальної відповідальності на підставі ст. 47 КК України.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали кримінальної справи суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а кримінальна справа –закриттю, виходячи із наступних підстав.

Так, ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 272 КК України, який відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, злочин вчинив вперше, щиро розкаявся. На даний час підсудний перебуває на посаді інженера з безпеки праці ТОВ «НВФ Пластмодерн», колектив якого звернувся з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 у зв’язку з його передачею на поруки.

Відповідно до ч.3 ст. 10 КПК України за наявності підстав, зазначених у ст. 47 КК України, у справах, які надійшли до суду з обвинувальним висновком, суд у судовому засіданні виносить постанову про закриття справи.

Згідно ч.1 ст. 47 КК України особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

За даних обставин суд вважає, що ОСОБА_1 може бути звільнений від кримінальної відповідальності у зв’язку із предачею його на поруки колективу ТОВ «НВФ Пластмодерн».

Керуючись ст.47 КК України, ст.ст. 10, 282 КПК України, суд,-


п о с т а н о в и в:

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.272 КК України закрити, а ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності за дії, передбачені ч.1 ст. 272 КК України у зв’язку з передачею його на поруки колективу товариства з обмеженою відповідальністю «НВФ Пластмодерн»за умови, що він протягом року з дня передачі його на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

Обраний щодо ОСОБА_1 запобіжний захід у виді підписки про невиїзд –скасувати.

Одночасно роз’яснити ОСОБА_1, що у разі порушення ним умов передачі його на поруки він буде притягнутий до кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

На постанову з дня її винесення до апеляційного суду Київської області через Ірпінський міський суд може бути подано апеляцію протягом 7 діб.


Справа № 1-109/11

ПОСТАНОВА

іменем України

31 березня 2011 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

головуючого судді Сингаївський О. П. ,

при секретарі Риженко Л.В.,

з участю прокурора Слизькоухої О.В.,

розглянувши при розгляді в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області справу по обвинуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, Росія, росіянина, громадянина України, одруженого, ІНФОРМАЦІЯ_3, працює інженером з безпеки праці ТОВ «НВФ Пластмодерн», зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого,


у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.272 КК України, -

в с т а н о в и в:

Органами досудового слідства ОСОБА_1 обвинувачується у тому, що він, будучи призначеним на посаду інженера з безпеки праці наказом генерального директора ТОВ «НВФ Пластмодерн»ОСОБА_2 №77/к від 03.09.2008 року, вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.272 КК України –порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві зазначеного товариства, що створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, за наступних обставин.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону праці»(далі по тексту Закону), охорона праці —це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.

Згідно ст. 6 Закону умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства.

Відповідно до ст. 13 Закону, роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме: створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання; розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці.

Згідно ст. 15 Закону на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.

Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб.

Спеціалісти служби охорони праці у разі виявлення порушень охорони праці мають право:

видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці;

вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих;

надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець.

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою.

Відповідно до ст. 18 Закону, працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.

Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці визначається типовим положенням, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1631 від 15.10.2003 року «Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами», пункту 39 Переліку робіт підвищеної небезпеки та пункту 18, 26 Переліку об’єктів, механізмів, машин, устаткування підвищеної небезпеки, експлуатація машин, механізмів, устаткування, підвищеної небезпеки, а саме експлуатація підіймальних споруд, обладнання основних виробництв переробки пластмас, полімерних матеріалів відноситься до робіт з підвищеної небезпекою, а об’єкти на яких воно проводиться відносяться до об’єктів з підвищеної небезпекою.

Відповідно п.п. 43, 61, 101, 104 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого Наказом Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.05, зареєстрованого в міністерстві юстиції України 15.02.05 за № 232/10512, до робіт з підвищеною небезпекою також відносяться виготовлення виробів та деталей із пластмас, управління, завантаження та обслуговування обрізних механізмів, вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин та механізмів, експлуатація вантажопідіймальних машин і механізмів.

Згідно з п. 6.3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, що затверджений наказом Державного Комітету України з нагляду за охороною праці № 15 від 26.01.2005р. (надалі - Типове положення), вступний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади. Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству, який в установленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

Згідно з пунктами 3.1.2 Правил охорони праці в обробній промисловості (функціонування циркулярної електропили), затверджених Наказом Держнаглядохоронпраці від 31.01.2005 року № 20, не дозволяється виконувати роботи на несправних машинах та обладнанні, використовувати інструменти і пристосування не за призначенням, а також експлуатувати обладнання виготовлене за раціоналізаторськими пропозиціями, якщо відсутня експлуатаційна документація.

Відповідно до актів позапланових оперативних перевірок № 1.04.08.10 від 21.08.10, № 0.08.22.2 від 23.11.10 проведених територіальним управлінням Держгірпромнагляду по Київській області та місту Києву, в ході перевірки виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці на ТОВ «НВФ Пластмодерн», а також на виконання раніше виданого розпорядження № 1.04.08.10 від 26.08.10 було встановлено наступне:

До складу підприємства ТОВ «НВФ Пластмодерн»(далі Товариства) входить виробництво та виготовлення поліетиленової плівки; ремонтно-механічна дільниця, дільниця друку та складські приміщення для зберігання сировини та готової продукції. Для переміщення вантажів та для здійснення ремонтних робіт на виробництві поліетиленової плівки використовуються вантажопідіймальні споруди –електроталі. Для проведення вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві використовуються навантажувачі (електронавантажувачі та автонавантажувачі).

На підприємстві створено службу охорони праці та призначено відповідальну особу за електрогосподарство. Для перевезення вантажів використовуються вантажні автомобілі.

Під час проведення перевірки були виявлені наступні грубі порушення вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці:

1) Працівники підприємства (виробництва плівки) які експлуатують електро та ручні талі, не пройшли навчання з питань їх безпечної експлуатації, чим порушено п. п. 3.7., 3.9., 4.1 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;

2) Під час експлуатації електроталю, не здійснюється автоматична зупинка електроталю, який встановлений на другому поверсі, при досягненні ним стелі (граничної висоти підйому) вантажозахоплювальної частини цього електроталю, чим порушено п. 4.11.3 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів;

3) Товариством не отримано дозвіл на початок виконання робіт з підвищеною небезпекою від органів Держгірпромнагляду, чим порушено ст. 21 Закону України «Про охорону праці»;

4) Голова постійно діючої комісії з питань перевірки знань з охорони праці працівників підприємства не пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці, чим порушено п. 3.11 Типового положення про порядок проведення та навчання і перевірки знань з питань охорони праці;

5) Інженер з охорони праці не має групи допуску до електробезпеки, чим порушено п. 1.3.2 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

6) Працівники, які експлуатують повітряні компресори, дробарку пластмасових відходів та циркулярну електропилу для різання пластмасових труб, не пройшли навчання та перевірку знань з питань безпечної експлуатації цього обладнання, чим порушено п. п. 4.1.1, 4.1.5, 4.1.34 Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями;

7) Водії автонавантажувачів не пройшли повторного інструктажу у встановлені терміни, чим порушено п. 6.5 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;

8) Не проводиться перевірка технічного стану навантажувачів перед початком роботи, чим порушено п. п. 7.3.9, 7.4.1 Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів, п. п. 2.1, 3.1 Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільних перевезень;

9) На Товаристві здійснюється експлуатації циркулярної електропили без належного захисного кожуха, чим порушено п. п. 4.1.1, 4.1.5, 4.1.34 Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями.

Встановлено, що наказом генерального директора ТОВ «НВФ Пластмодерн»№ 77/к від 03.09.08 ОСОБА_1 переведено з посади митного брокера на посаду інженера з охорони праці.

Відповідно до посадової інструкції з охорони праці № 8 інженера по охороні праці і техніки безпеки, затвердженої генеральним директором товариства 19.05.10, ОСОБА_1 зобов’язаний здійснювати контроль за додержанням у підрозділах підприємства інструкції з охорони праці, розробляти проекти планів поліпшення умов і охорони праці, брати участь в упровадженні більш досконалих конструкцій обгороджувальної техніки, запобіжних пристроїв та інших засобів захисту, заходів щодо створення безпечних і здорових умов праці, брати участь у перевірці технічног стану устаткування, вживати заходів до припинення експлуатації обладнання у разі невідповідності його роботи вимогам, проводити інструктаж (навчання) з питань охорони праці працівників підприємства, організує перевірку їх знань, здійснювати постійний контроль за додержанням працівниками правил поводження з машинами.

Таким чином, ОСОБА_1, будучи призначеним з 03.09.08 на посаду інженера з охорони праці, повинен був приступити до виконання своїх функціональних обов’язків, щодо забезпечення на ТОВ «НВФ Пластмодерн»вимог техніки безпеки та безпеки праці.

Відповідно до наказу генерального директора Товариства № 18 від 05.08.09, контроль за виконанням наказу «Про призначення відповідальних осіб за безпечну експлуатацію вантажного ліфту по переміщенню вантажів»покладено на інженера з охорони праці ОСОБА_1

Відповідно до наказу генерального директора Товариства № 19 від 17.05.10 контроль за виконанням наказу «Про призначення відповідальних осіб за безпечну експлуатацію вентиляційної системи та механізмів з підвищеною небезпекою на виробництві»покладено на інженера з охорони праці ОСОБА_1

Відповідно до наказу генерального директора Товариства № 22 від 06.10.08 контроль за виконанням наказу «Про стажування новоприйнятих працівників»покладено на інженера з охорони праці ОСОБА_1

Відповідно до наказу генерального директора Товариства № 34 від 31.08.10 контроль за виконанням наказу «Про призначення відповідальних осіб за безпечну експлуатацію вантажопідйомних механізмів та вентиляційної системи на виробництві»покладено на інженера з охорони праці ОСОБА_1

Відповідно до наказу генерального директора Товариства № 36 від 08.09.10 контроль за виконанням наказу «Про призначення відповідальних осіб за безпечну експлуатацію авто та електронавантажувачів на підприємстві»покладено на інженера з охорони праці ОСОБА_1

Згідно інформації територіального управління Держгірпромнагляду по Київській області та місту Києву, дозвіл територіального управління Держгірпромнагляду на початок робіт з підвищеною небезпекою, ТОВ «НВФ Пластмодерн»не отримано.

Отже, інженер по охороні праці і техніки безпеки ОСОБА_1 допустив на виробництві ТОВ «НВФ Пластмодерн»порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, будучи відповідальним за їх дотриманням та забезпечення їх виконання та відповідності вимогам Законів та нормативно-правових актів, чим створив реальну загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків.

У судовому засіданні підсудний заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв’язку із передачею на поруки колективу ТОВ «НВФ Пластмодерн», зазначив, що у скоєному щиро покаявся.

Прокурор у судовому засіданні вважала за можливим закрити кримінальну справу та звільнити підсудного від кримінальної відповідальності на підставі ст. 47 КК України.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали кримінальної справи суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а кримінальна справа –закриттю, виходячи із наступних підстав.

Так, ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 272 КК України, який відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, злочин вчинив вперше, щиро розкаявся. На даний час підсудний перебуває на посаді інженера з безпеки праці ТОВ «НВФ Пластмодерн», колектив якого звернувся з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 у зв’язку з його передачею на поруки.

Відповідно до ч.3 ст. 10 КПК України за наявності підстав, зазначених у ст. 47 КК України, у справах, які надійшли до суду з обвинувальним висновком, суд у судовому засіданні виносить постанову про закриття справи.

Згідно ч.1 ст. 47 КК України особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

За даних обставин суд вважає, що ОСОБА_1 може бути звільнений від кримінальної відповідальності у зв’язку із предачею його на поруки колективу ТОВ «НВФ Пластмодерн».

Керуючись ст.47 КК України, ст.ст. 10, 282 КПК України, суд,-


п о с т а н о в и в:

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.272 КК України закрити, а ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності за дії, передбачені ч.1 ст. 272 КК України у зв’язку з передачею його на поруки колективу товариства з обмеженою відповідальністю «НВФ Пластмодерн»за умови, що він протягом року з дня передачі його на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

Обраний щодо ОСОБА_1 запобіжний захід у виді підписки про невиїзд –скасувати.

Одночасно роз’яснити ОСОБА_1, що у разі порушення ним умов передачі його на поруки він буде притягнутий до кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

На постанову з дня її винесення до апеляційного суду Київської області через Ірпінський міський суд може бути подано апеляцію протягом 7 діб.


Суддя

ОСОБА_3

 

 

Судова практика з охорони праці: «Підприємець, відповідальним за охорону праці, допустив порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою особою, що створило загрозу загибелі людей»

 

Судова практика з охорони праці: «Керівник тракторної бригади не здійснював постійний контроль за дотриманням техніки безпеки»