Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


В якому порядку, в який строк та з якою періодичністю повинні проходити навчання з охорони праці майстри та інженери-технологи цехів

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

 Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності визначено Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15, зареєстрованого в Мін’юсті України 15.02.2005 за №231/10511 (далі – Типове положення).

Відповідно до пункту 3.1 Типового положення працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять на підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії.

Так, посадові особи підприємства, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт або займаються проведенням експертизи проектно-конструкторської документації, на яку поширюються вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, а також ті, які виконують розробки з питань охорони праці, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці під час прийняття їх на роботу і періодично, один раз на три роки. Перелік таких посад посадових осіб визначено Додатком 3 до пункту 5.1 Типового положення.

Крім того, особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки (далі – відповідальні особи) під час навчання згідно з пунктом 5.1 Типового положення, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки в обсязі виконуваної ними роботи (пункт 5.6 Типового положення).

Наголошуємо, що Типове положення не визначає порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці для кожної окремої професії відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 «Класифікатор посад».

Враховуючи вищезазначене, майстри та інженери-технологи цехів проходять навчання з питань охорони праці під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки.

Проте, якщо майстри та інженери-технологи цехів зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, то вони під час прийняття на роботу і в подальшому щорічно проходять спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів відповідно до розділу 4 Типового положення.

О. М. Кокоша головний спеціаліст юридичного відділу Управління нормативно-правового та юридичного забезпечення

 

інформація з Document.ua

 

 

Попереднє роз'яснення: «Щодо введення національного класифікатора КВЕД-2010»

 

Наступне роз'яснення: «Про проходження навчання новоприйнятого працівника, який буде виконувати роботи підвищеної небезпеки»