Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Надання Держгірпромнаглядом гірничих відводів

Надання Держгірпромнаглядом гірничих відводів на розробку родовищ корисних копалин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгірпромнагляду України
від 28.12. 2009 р. № 217

Стандарт
адміністративної послуги щодо надання Держгірпромнаглядом гірничих відводів на розробку родовищ корисних копалин

Цей стандарт опрацьовано згідно Кодексу України про надра, Положення про порядок надання гірничих відводів, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 № 59 (далі – Положення), постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 737 “Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг” з урахуванням “Методичних рекомендацій з розроблення стандартів адміністративних послуг”, затверджених Мінекономіки України від 12.07.2007 № 219 (із змінами, внесеними згідно з наказом Мінекономіки № 799 від 31.07.2009).

1. Загальні положення.

Цей стандарт визначає вимоги щодо надання адміністративної послуги шляхом надання гірничих відводів (частини надр) користувачам на території України для розробки родовищ твердих, рідких и газоподібних корисних копалин, а також будівництва і експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням  корисних копалин, у тому числі на континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні.

Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей не пов’язаних з видобуванням корисних копалин надаються Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. 

1.1. Реквізити державного органу (структурного підрозділу), що здійснює послугу:

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд):  01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10.

Відділ організації державного нагляду за охороною надр, геолого-маркшейдерськими роботами і переробкою корисних копалин

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги.

Одержувачами гірничих відводів можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземні юридичні особи та громадяни (далі – користувачі надрами) лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр, а також затвердженого у встановленому порядку проекту розробки родовища корисної копалини або будівництва гірничодобувного об’єкту чи підземної споруди, не пов’язаної з видобуванням корисних копалин.

3. Перелік  документів, необхідних для надання адміністративної послуги.

Для отримання гірничого відводу користувач надрами в залежності від виду родовища корисної копалини подає заяву територіальному органу Держгірпромнагляду з наведенням найменування підприємства чи відомостей про громадянина, місцезнаходження родовища, мети його отримання та проект гірничого відводу у двох примірниках, складений відповідно до додатка 2 Положення.

Після погодження заявки на одержання гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення або інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, територіальним органом Держгірпромнагляду заявка та проект гірничого відводу у двох примірниках подається на розгляд до Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів  надання  послуги.

4.1 Послідовність дій одержувача послуги:

подання до Держгірпромнагляду повного пакету документів, визначених у розділі 3 цього Стандарту;

отримання акту про надання гірничого відводу на розробку родовищ корисних копалин, або листа про відмову у наданні гірничого відводу (листа-відмови);

в разі необхідності усунення причин відмови у наданні гірничого відводу в установленому законодавством порядку та повторне звернення до Держгірпромнагляду з пакетом документів щодо надання гірничого відводу на розробку родовищ корисних копалин;

4.2 послідовність дій адміністративного органу:

розгляд звернення та документів, які додані до нього;

правильність і обґрунтованість меж гірничого відводу з урахуванням вимог законодавства про надра;

відповідність проекту гірничого відводу вимогам Положення та наявність документів, які додаються до проекту;

прийняття рішення про надання гірничого відводу на розробку родовищ корисних копалин, або рішення про відмову (лист-відмова);

видача акту про надання гірничого відводу на розробку родовищ корисних копалин, або листа-відмови.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги.

Держгірпромнагляд протягом 30 календарних днів розглядає матеріали і приймає рішення про надання гірничого відводу.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги.

Підставами для прийняття рішення про відмову у наданні гірничого відводу на розробку родовищ корисних копалин є:

невідповідність переліку наданих документів пункту 3 цього Стандарту;

недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання гірничого відводу;

невідповідність заявника вимогам Положення.

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач.

У разі позитивного рішення щодо надання гірничого відводу на розробку родовищ корисних копалин:

надання гірничого відводу оформляється актом, а також надписом у верхньому правому куті топографічного плану згідно з Додатком 3 Положення, які видаються одержувачу;

акт підписується Заступником Голови Комітету та засвідчується гербовою печаткою.

8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги.

Послуга з надання гірничого відводу на розробку родовищ корисних копалин надається на безоплатній основі.

9. Вимоги до  посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги,  включаючи вимоги до  їх кваліфікації.

Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності.

Надання адміністративної послуги здійснюється поштовим відправленням за адресою:

01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10.

11. Режим роботи  адміністративного органу, порядок прийому одержувачів.

Прийом та видача документів здійснюється відповідно до робочого графіка Держгірпромнагляду.

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування у тому числі терміни і умови  очікування надання адміністративної послуги.

Послуга надається в міру надходження заяв та повного пакету документів у терміни визначені законодавством.

13. Вимоги до інформаційного  забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги.

Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:

розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Держгірпромнагляду: www.dnop.kiev.ua;

надання консультацій за контактним телефоном: 044 289-53-59.

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо.

Послуга надається на загальних умовах.

15. Порядок подачі, реєстрації і розгляду  скарг на недотримання стандарту.

У разі звернення особи з письмовою заявою (скаргою) на дії працівників Держгірпромнагляду щодо недотримання положень цього Стандарту, Комітет розглядає заяву (скаргу) в установленому законодавством порядку і повідомляє заявнику рішення Держгірпромнагляду, прийняте за наслідками розгляду  скарги.

16.Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків  одержувачу.

Держгірпромнагляд може з власної ініціативи або  за заявою осіб, які подали документи, виправити допущені технічні  помилки в  підготовлених Комітетом документах щодо надання такої послуги.

Начальник відділу організації
державного нагляду за охороною надр,
геолого-маркшейдерськими роботами
і переробкою корисних копалин                                                      С.О. Сліпко

 

 

 

Попереднє роз'яснення: «Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу»

 

Наступне роз'яснення: «Взрывобезопасность кислородных баллонов»