Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Видача Держгірпромнаглядом ліцензій

Видача Держгірпромнаглядом ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгірпромнагляду України
від 28.12. 2009 р. № 217

Стандарт
адміністративної послуги щодо видачі Держгірпромнаглядом ліцензії
на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення

Цей стандарт опрацьовано згідно Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 №1775-111, постанов Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності», від 17.07.2009 р. № 737 «Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг» з урахуванням «Методичних рекомендацій з розроблення стандартів адміністративних послуг», затверджених Мінекономіки України від 12.07.2007 № 219 (із змінами, внесеними згідно з наказом Мінекономіки № 799 від 31.07.2009).

1. Загальні положення.

Цей стандарт визначає вимоги щодо надання послуги з видачі ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення.

1.1. Реквізити державного органу (структурного підрозділу), що здійснює послугу:

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд): 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10.

Управління науково-технічного забезпечення державного нагляду

2. Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги.

Одержувачами послуги є суб'єкти господарювання, які мають намір виконувати роботи з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення.

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної  послуги.

Для отримання цієї адміністративної послуги одержувачу необхідно представити Держгірпромнагляду такий перелік документів:

3.1. Заява про видачу ліцензії.

У заяві про видачу ліцензії повинні міститися такі дані:

- відомості про суб'єкта господарювання-заявника: найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код.

- вид господарської діяльності, на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію, а саме: виробництва вибухових матеріалів промислового призначення.

У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність по виробництву вибухових матеріалів промислового призначення у заяві зазначається їх місцезнаходження.

До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально, або органом, який видав оригінал документа.

3.2. Копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження виробництва вибухових матеріалів промислового призначення.

3.3. Затверджені в установленому порядку технологічні регламенти на виготовлення вибухових матеріалів.

3.4.Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують наявність місць для зберігання вибухових матеріалів або їх оренди.

3.5. Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності, або договору оренди спецавтотранспорту для перевезення вибухових матеріалів.

3.6. Положення за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про керівництво роботами, пов'язаними з обігом вибухових матеріалів.

3.7. Акт контрольних обстежень відповідного територіального органу Держгірпромнагляду.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги.

4.1 Послідовність дій одержувача послуги:

подання до Держгірпромнагляду повного пакету документів, визначених у розділі 3 цього Стандарту;

отримання повідомлення про прийняття Комітетом рішення та необхідності оплати за видачу ліцензії, або листа-відмови у видачі ліцензії;

внесення плати до державного бюджету;

отримання ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення встановленої форми або листа-відмови;

в разі необхідності усунення причин відмови у видачі ліцензії в установленому законодавством порядку та повторне звернення до Держгірпромнагляду з пакетом документів щодо отримання ліцензії.

4.2 послідовність дій адміністративного органу:

розгляд заяви про видачу ліцензії та документів, які додані до неї;

прийняття рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення встановленої форми;

підготовка листа з реквізитами для оплати за видачу ліцензії, або листа-відмови у видачі ліцензії;

оформлення ліцензії не пізніше ніж за 3 робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги.

Рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі приймається у строк не пізніше 10 робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

ненадання суб’єктом господарювання необхідних документів згідно пункту 3 цього Стандарту та/або неправильне їх оформлення;

недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;

невідповідність заявника ліцензійним умовам.

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач.

У разі позитивного рішення щодо видачі ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення:

Ліцензія оформлюється на бланку встановленого зразку;

Ліцензія підписується Першим заступником Голови Комітету та засвідчується гербовою печаткою.

Термін дії ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення становить 5 років.

8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги.

Плата за цю адміністративну послугу встановлюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 “Про терміни дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу” та статті 15 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської”, а саме:

- плата за видачу ліцензії справляються у розмірі однієї мінімальної заробітної плати;

- за копію ліцензії – у розмірі одного неоподаткованого мінімуму;

- за дублікат – у розмірі 5 неоподаткованих мінімумів;

- за переоформлення – у розмірі 5 неоподаткованих мінімумів.

Плата вноситься на рахунки територіального органу державного казначейства № 3510 в установах національного банку та № 2510 в установах комерційних банків (код бюджетної класифікації за доходами 14060200, символ звітності банку 069)

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації.

Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності.

Надання адміністративної послуги здійснюється поштовим відправленням за адресою:

01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10.

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів.

Прийом та видача документів здійснюється у робочий час Держгірпромнагляду.

12. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування у тому числі терміни і умови очікування надання адміністративної послуги.

Послуга надається в міру надходження заяв та повного пакету документів у терміни визначені законодавством.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги.

Інформація про цей Стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:

розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Держгірпромнагляду: www.dnop.kiev.ua;

надання консультацій за контактним телефоном: 044 289-13-22.

14. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо.

Послуга надається на загальних умовах.

15. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту.

У разі звернення особи з письмовою заявою (скаргою) на дії працівників Держгірпромнагляду щодо недотримання положень цього Стандарту, Комітет розглядає заяву (скаргу) в установленому законодавством порядку і повідомляє заявнику рішення Держгірпромнагляду, прийняте за наслідками розгляду скарги.

16.Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу.

 Держгірпромнагляд може з власної ініціативи або за заявою осіб, які подали документи, виправити допущені технічні помилки в підготовлених Комітетом документах щодо надання такої послуги.

17. Інше.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів (за переліком, який визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення (Держгірпромнагляд) затверджені спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства праці та соціальної політики України від 22.01.2001р. № 13/18, зареєстрованим в Мін’юсті 02.02.2009 з № 101/5292.

Начальник управління науково-технічного
забезпечення державного нагляду                                           І.О. Перевозник

 

 

 

Попереднє роз'яснення: «Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу»

 

Наступне роз'яснення: «Видача Держгірпромнаглядом дозволів»