Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Нормативно-правове забезпечення діяльності при поводженні з вибуховими матеріалами місцевого приготування

Нормативно-правове забезпечення діяльності при поводженні з вибуховими матеріалами місцевого приготування

Сьогодні в Україні спостерігається тенденція переходу гірничих підприємств до застосування вибухових речовин (ВР), які виготовляються на стаціонарних пунктах та у спеціальних доставочно-змішувальних зарядних машинах безпосередньо поблизу місць їх використання. За даними Держнаглядохоронпраці, з 65 тис. тонн ВР, які щорічно використовуються в Україні, половина виготовляється саме на місцях використання. Головною перевагою таких ВР є досить високий рівень безпеки виробництва та застосування, можливість механізації процесу заряджання, достатні енергетичні характеристики, доступність і дешевизна сировини. Результати впровадження ВР місцевого приготування на ряді гірничо-збагачувальних комбінатах Кривбасу переконливо свідчать, що при цьому:

суттєво спрощується та стає дешевшим облаштування прийомних залізничних перевантажувальних майданчиків для вибухонебезпечного вантажу;

скорочуються в п'ять і більше разів обсяги перевезень до сховищ ВР гірничих підприємств вибухонебезпечного вантажу;

собівартість ВР місцевого приготування в 1,5-2 рази менша, ніж заводських.

Про перевагу такого напряму свідчить і закордонний досвід США, Канади, Німеччини, Швеції, Іспанії, Польщі, Росії де, застосування ВР місцевого приготування сягає 60-85 %.

Інертність господарчих структур та державний монополізм в Україні стримує здійснення широкомасштабного швидкого переходу гірничих підприємств на ВР місцевого приготування внаслідок відставання процесів удосконалення нормативно-правових актів щодо забезпечення безпечного ведення робіт при виготовленні та використанні таких ВР. Ситуація ускладнюється через відсутність розділу щодо безпечного поводження з ВР місцевого приготування у документі [1] та підвищення вимог у зв'язку з виходом низки нових керівних нормативних документів:

вимог щодо побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження та реєстрації технічних умов (ТУ) [2-6];

вимог щодо складання технологічного регламенту для виробництва хімічної продукції [7];

вимог до складу інструкції про використання вибухових матеріалів (ВМ).

Крім того, Кабінетом Міністрів України затверджено Порядок видачі дозволів Державним Комітетом України з нагляду за охороною праці (Постанова від 15.10.2003 № 1631) та Перелік вибухових речовин, які виготовляються в умовах самого підприємства, що здійснює гірничі роботи (Постанова від 13.06.2000 №941), на засаді яких Держнаглядохоронпраці України затвердив ліцензійні умови господарської діяльності з виробництва ВР і матеріалів (наказ від 22.01.2001 №13/18).

Окремі чинні нормативні документи стосовно ВР місцевого приготування нерідко містять різне тлумачення щодо безпеки та надійності ВР, які виготовляються в умовах самого підприємства. Наприклад, згідно з ТУ для якісного приготування акватолу Т-20Г температура приготування розчину АС рекомендується до 115° С, а згідно з ДНАОП 0.00-1.17-92 (розд. 6) допустима температура нагрівання вузлів, через які транспортується ВР, не повинна перевищувати 60° С.

Аналогічно за ТУУ 00190934.407-93 на грануліт КС-1 при механізованому заряджанні вміст парів дизельного палива в повітрі не повинен перевищувати 300 мг/м3, тоді як згідно з вимогами документу [1] (розділ 6) - 100 мг/м3. Таким же чином, згідно з ДНАОП 0.00-1.17-92, проекти буро-підривних робіт підлягають затвердженню керівником підприємства (шахти, рудника, кар'єра), тобто замовником, тоді, як згідно з НАОП 1.2.90-5.08.92, проект масового вибуху підлягає затвердженню відповідальним керівником вибухових робіт (начальником дільниці буро-підривних робіт), тобто виконавцем, а керівник підприємства-замовника лише його погоджує.

До вищенаведеного слід також додати, що головним чинником, який стримує повний перехід гірничих підприємств на безтротилові ВР місцевого приготування, є наявність води та бурового шламу в свердловинах, а згідно з [1] свердловини перед заряджанням необхідно очищати від бурового шламу. Відсутність нормативного акта стосовно порядку здійснення підготовки обводнених свердловин до заряджання робить ці вимоги декларативними. Тому, щоб уникнути таких негативних наслідків, як флегматизація ВР чи "пробки" з ВР, низькошвидкісні режими детонації та відмови свердловинних зарядів, а також для безпечного, надійного та ефективного заряджання аміачно-селітряних ВР у свердловини,  потрібна розробка такого документа.

З цієї точки зору належний порядок використання, правильного заряджання та функціонування ВМ за його призначенням вимагають і документи [1,6].

Чинні технічні умови України на ВР місцевого приготування для оцінки їх якості передбачають відбирати проби відповідно до ГОСТу 14839.0-69, тобто із змішувальної установки. Проте, згідно з новими вимогами [2,6], методи та умови контролю ВР слід максимально наближати до реальних умов використання продукції, тобто проби ВР слід відбирати із свердловин через термін, протягом якого ВР знаходиться у свердловині, тому що безпечність і надійність можуть бути знижені дією води та бурового шламу.

Крім того, побудова технологічного регламенту на ВР за новими вимогами документа [7] суттєво відрізняється від чинної. Наприклад, у підрозділі "Характеристика вхідної сировини" є обов'язкові для перевірки показники, які незалежно від наявності паспорта та постачальника підлягають перевірці перед використанням на виробництві. Там же передбачається детальний опис технологічної схеми за стадіями технологічного процесу (рецептури, температури, тиску, швидкості тощо), а також опис пристрою та характеристик основного обладнання, схеми регулювання та блокування з посиланням на креслення технологічної схеми тощо.

Таким чином, в Україні існує багато документів стосовно ведення робіт під час виготовлення і використання вибухових речовин місцевого приготування, які не відповідають сучасним вимогам. Одночасно застосування стаціонарних і пересувних міні-заводів для виготовлення ВР місцевого приготування на гірничому підприємстві створює певну небезпечність у процесі виготовлення і поводження з ними, вимагає від гірників підвищення кваліфікації, знань характерних небезпечних і шкідливих факторів для робіт з цими ВР, технології безпечного приготування та зберігання, контролю якості тощо.

Враховуючи всі вищевикладені особливості, спеціалістами Національного НДІ охорони праці за дорученням Держнаглядохоронпраці України вперше розроблено проект структури Інструкції із забезпечення безпечного ведення робіт при виготовленні та використанні ВР місцевого приготування, який саме і регламентує вимоги безпеки при поводженні з такими ВР на всіх стадіях технологічного процесу.

Зазначена інструкція встановлює вимоги до:

суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють роботи з ВР місцевого приготування;

технічного забезпечення стаціонарних і пересувних міні-заводів, організації безпечного приготування та контролю якості ВР місцевого приготування відповідно до нормативних документів;

організації транспортування ВР та підготовки свердловин до заряджання;

охорони навколишнього середовища при застосуванні ВР місцевого приготування.

Вважаємо, що наступна розробка Інструкції за вказаною структурою дозволить значно поліпшити безпеку робіт щодо поводження з ВР місцевого приготування.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.ДНАОП 0.00-1.17-92. Единые правила безопасности при взрывных работах. - К.: Норматив, 1992. - 171 с.

2.  КНД 50-009-93. Типовое построение технических условий. Методические указания. - К.: Госстандарт Украины, 1993. - 51 с.

3. ДСТУ   1.3-93.   Порядок  розроблення   побудови,   викладу,   оформлення,  узгодження, затвердження, позначення та реєстрації технічних умов.- К.: Держстандарт України, 1993. -13 с.

4. ДСТУ 3868-99. Паливо дизельне. - К.: Держстандарт України, 1999. -11с.

5. ДСТУ  1.5:2003.  Правила  побудови,  викладення,  оформлення та вимоги до змісту нормативних документів. - К.: Держстандарт України, 2003. - 56 с.

6. Директива Ради 93/15 ЄЕС. Про зближення положень національних правових приписів щодо розміщення на ринку та нагляду за вибуховими матеріалами цивільного призначення від 5.04.1993р.-56с.

7.  КНД 6-001-2000. Положення про технологічні регламенти для виробництва продукції на підприємствах (в організаціях) хімічної промисловості. Затв. наказом Міністерства промислової політики України від 13.01.02 № 18. - 29 с.

 

А.П.Пашков, А.С.Єсипенко, Національний науково-дослідний інститут охорони праці

 

 

Попереднє роз'яснення: «Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу»

 

Наступне роз'яснення: «Перелік примірних інструкцій з охорони праці»