Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Внедрение электронной нормативной базы среди субъеков предпринимательства, предприятий, учреждений и организаций рекомендовано органами государственного надзора письмом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.06.

Питання

В. Фокін, акумуляторних агроцеху № 1 ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»

З 1973 р. і до цього часу працюю акумуляторником. Починав я працювати за цією професією в колишньому радгоспі «Огородний» і, коли мене приймали на роботу, у відділі кадрів сказали, що я буду мати право на пенсію у 55 років за умови, якщо буду працювати за цією професією не менше 12,5 років. У березні 1992 р. радгосп увійшов до складу ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» і віднині це агроцех № 1 цього підприємства. В кінці 2003 р. у відділі кадрів мені сказали, що на пенсію акумуляторники йдуть на загальних підставах, тобто після досягнення 60 років. Чи вірно це?

 

Відповідь

С. РЯБОКОНЬ, Головний державний експерт з умов праці України Міністерства праці та соціальної політики

Відповідно до ст. 100 Закону «Про пенсійне забезпечення» осо¬бам, які працювали до введення в дію цього Закону (1 січня 1992 р.) повний робочий день на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, передбаченими раніше діючим законодавством, і які мають на день його введення повний стаж на зазначених роботах, що давав право на пенсію за віком на пільго¬вих умовах, пенсії призначаються відповідно до вимог, встановлених раніше діючим законодавством. Розділом XXXII «Загальні про¬фесії» раніше діючого Списку № 2 виробництв, цехів, професій і посад, робота в яких дає право на пенсію на пільгових умовах і в пільгових розмірах, затвердженого постано¬вою Ради Міністрів СРСР від 22 серпня 1956 р. № 1173, були пе¬редбачені акумуляторники (заядни-ки) та акумуляторники-слюсарі, зайняті на зарядженні акумуляторів. Ця професія також була передбачена і Списком № 2, затвердженим поста¬новою Кабінету Міністрів СРСР від 26 січня 1991 р. № 10, який діяв до 11 березня 1994 р. Отже, період Вашої роботи акумуляторником до 1992 р. може бути зарахований як пільговий, якщо Ви були зайняті на роботах, передбачених цими Списками, і за умови надання підприємством, де Ви працювали, уточнюючої довідки, в якій ма¬ють бути зазначені: період Вашої роботи, що зараховується до пільгового стажу; професія або посада; характер виконуваних робіт; відомості про зайнятість на даній роботі повний робочий день; розділ, підрозділ, пункт відповідного Списку, у якому зазначена професія або посада; первинні документи, на підставі яких видана зазначена довідка (за період роботи, що дає право на пільгову пенсію). Стосовно періоду Вашої подальшої роботи повідомляємо, що відповідно до вимог ст. 13 зазначеного вище Закону право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці та зі шкідливими і важкими умовами праці, згідно з Списками № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими постановами Кабінету Міністрів від 11 березня 1994 р. № 162 та від 16 січня 2003 р. № 36, і за результатами атестації робочих місць. Тобто на даний час підставою для призначення пенсії за віком на пільгових умовах є не тільки на- явність професії та виробництва в зазначених Списках, а і підтвердження наявності шкідливих умов праці працівника безпосередньо на робочому місці результатами атестації робочих місць, проведення якої передбачено відповідним Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 1 серпня 1992р. № 442, за умови зайнятості його на роботах, передбачених відповідним Списком, не менше 80% робочого часу, встановленого для даного виробництва. Відсутність хоча б однієї з цих умов не дає права працівникові на пенсію за віком на пільгових умовах.

 

 

Попереднє питання: «Постановою Кабінету Міністрів від 11.04.2002 р. № 497 встановлено, що якість проведення атестації робочих місць за умовами праці для підтвердження (встановлення) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення повинна підтверджуватись висновком Державної експертизи умов праці. Без цього висновку документи на пенсію за віком на пільгових умовах органами Пенсійного фонду не приймаються. Атестація робочих місць у нашому закладі проведена в 2002 р. Які документи необхідно подати в Державну експертизу умов праці, щоб отримати такий висновок для працюючих з радіоактивними речовинами?»

 

Наступне питання: «З персональними комп 'ютерами в нашій організації працюють бухгалтери, економіст та інженери електрозв 'язку. Під час проведення атестації робочих місць у 2003 р. скла¬дено спостережні листи індивідуальної фотографії робочого дня бухгалтерів, економіста, інженерів електрозв'язку згідно з якими ці працівники працюють з ПЕОМ від 10% до 30% робочого часу. Операторів комп'ютерного набору, розробників програм, операторів електронно-обчислювальних машин у нас немає. Чи потрібно в даному випадку проводити вимірювання напру¬женості та щільності потоку електромагнітного поля (ЕМП) раз на рік під час організації нових робочих місць та під час вве¬дення в експлуатацію нових комп'ютерів? »